W wyniku wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku działalność organizacji kultury fizycznej i sportu została na terenie Działdowa zawieszona. Wielu sportowców i działaczy z tego terenu zginęła na miejscu w osławionej willi Wyrwicza przy ul. Jagiełły 30 lub w miejscowym obozie zagłady znajdującym się w byłych koszarach WP przy ul. Grunwaldzkiej, a także w innych hitlerowskich katowniach jak np. Henryk Czech, doskonały piłkarz i działacz sportowy, który zmarł w Mathonsen w roku 1942. Inni walczyli na różnych frontach na wschodzie i na zachodzie. Wielu z nich zginęło i nie wróciło na swoją ziemię działdowską. Ci którzy przetrwali lub wrócili z przymusowej emigracji pierwsi przystąpili po wojnie do pracy w odbudowującej się kulturze fizycznej i sporcie na terenie Działdowa. Jednym z tych był Wilhelm Kornalewski, czołowy sportowiec i działacz, który objął funkcję referenta wychowania fizycznego w Powiatowym Urzędzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym. Był on jednocześnie głównym inicjatorem reaktywowania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa. W pracy tej dużą pomoc wykazali: Feliks Lewandrowski, doskonały tenisista stołowy i działacz, Czesław Machaliński, Jan Kamiński, Piotr Żuchlewski, Helena Bucior, Maria Nicikowska, Marcin Kaszubski, Bronisław Tomporowski, Andrzej Lewandowski i inni. Działdowo w tym czasie należało do województwa warszawskiego, by w roku 1950 przejść do województwa olsztyńskiego, a w roku 1975 do nowo powstałego województwa ciechanowskiego.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku zaczęło stabilizować się nowe życie. Zaczęła się odbudowa, organizacja życia gospodarczego, władz, organizacji kultury fizycznej i sportu. Struktura organizacyjna kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Działdowa była początkowo oparta o wzory organizacyjne z okresu międzywojennego. W roku 1946 utworzono w Działdowie Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a jego komendantem został kpt. Heś, funkcję referenta wychowania fizycznego powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu, który wrócił z emigracji latem 1946 roku. Powiatowy Urząd PW i WF organizował młodzież przedpoborową i dziewczęta w jednostki organizacyjne jakimi były hufce. Urząd prowadził szkolenia polityczne, wojskowe oraz z wychowania fizycznego i sportu. W roku 1949 nastąpiła likwidacja Powiatowego Urzędu PW i WF, a organem państwowym, koordynującym całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu został Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Działdowie. Przewodniczącym tego Komitetu został Wilhelm Kornalewski, który stanowisko to pełnił do roku 1970. Po nim przewodniczącym PKKFiT został Jerzy Smolicz (do roku 1972). Ostatnim przewodniczącym w latach 1972 – 1975 był Ładysław Cichosz i po reorganizacji administracyjnej kraju i likwidacji powiatów, te instytucje przestały funkcjonować.

Na terenie Działdowa wg nowej struktury organizacyjnej sportu, były kluby sportowe działające w określonych środowiskach. Były to: Szkolny Związek Sportowy, kluby Związków Zawodowych, rozwijające sport w zakładach pracy, kluby Zrzeszenia „Gwardia”, rozwijające sport w milicji i służbie bezpieczeństwa, kluby Zrzeszenia „Start”, rozwijające sport w spółdzielczości i rzemiośle. Wszystkimi zagadnieniami rekreacji i wypoczynku dorosłych zajmowało się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Organizacją różnych form turystyki wśród ogółu społeczeństwa miasta zajmował się Odział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Młodym działaczom sportowym w organizacjach kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa przyświecała idea czynu, dająca uczucie przyjemności, radości i odprężenia oraz dająca doskonałe wyniki w pracy organizacyjno-sportowej.


Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.

To już kolejny udany turniej w tenisie stołowym dla naszego grającego trenera Jriego Vrablika. W dniach 30.04.-1.05. brał on udział w turnieju z udziałem ośmiu zawodników, wszyscy z Czech.

W międzywojennym dwudziestoleciu harcerstwo wniosło do dorobku polskiej myśli i praktyki wychowawczej bardzo interesujące wzory działalności służącej kształceniu sprawności fizycznej i rozwijaniu aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu. W całokształcie działalności w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu w harcerstwie dużą rolę odegrało zintegrowanie działalności Głównej Kwatery, Komend Chorągwi i Hufców,
a także drużynowych i samych harcerzy. W roku 1935 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Działdowie na wniosek jego komendanta hm. Ryszarda Plesnera, nauczyciela szkoły powszechnej w Działdowie oraz byłego oficera legionów Piłsudskiego wprowadzono do pracy organizacyjno-propagandowej akcję wciągnięcia największej liczby harcerzy do czynnego uprawiania sportu, organizowania wewnątrz drużynowych zawodów lekkoatletycznych i tenisa stołowego. Powołano Wydział Kultury Fizycznej przy Komendzie Hufca ZHP, a stanowisko jej szefa powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu. Reprezentował on Hufiec działdowski na Centralnych Igrzyskach Harcerskich w Poznaniu (1937 r.) i w Toruniu (1939 r.) w konkurencjach rzutu oszczepem z wynikami odpowiednio 60,17 m i 57,42 m zdobywając pierwsze miejsca. Był także zwycięzcą na mistrzostwach Pomorskiej Chorągwi, w Chojnicach (1936 r.) oraz Starogardzie Gdańskim (1938 r.). ZHP organizował szereg festynów dla dzieci i młodzieży harcerskiej i niezorganizowanej na terenie parku miejskiego przy ul. Wolności w Działdowie oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Malinowie. ZHP organizował także masowe zawody dla dzieci na kortach, a w okresie zimy na działdowskiej „Gubałówce” koło Gazowni Miejskiej oraz zawody łyżwiarskie na dwóch lodowiskach szkolnych przy Gimnazjum i Szkole Powszechnej w Działdowie.

Sport w organizacjach młodzieżowych „Strzelec” i „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”
Te dwie organizacje sportowe rozwijały aktywną działalność na terenie Działdowa. Wiodącymi dyscyplinami sportu tych organizacji był tenis stołowy i w mniejszym zakresie lekkoatletyka. Drużyna tenisowa należała do najlepszych w mieście w latach
1934 – 1939. Do czołowych zawodników należeli: Jerzy Michalski, Marek Cieślak, Marcin Kaszubski, Alojzy Fiszer. Kaszubski i Fiszer w latach po wyzwoleniu kraju należeli do najlepszych zawodników w tej dyscyplinie sportu na Warmii i Mazurach i należeli do czołówki krajowej. Lekkoatleci startowali w wielu zawodach na terenie innych miast m.in. w Tczewie w 1937 roku. Tam Bernard Poterała zajął III miejsce w biegu na 3 000 metrów,
a Wilhelm Kornalewski I miejsce w rzucie oszczepem i II miejsca w skoku wzwyż i pchnięciu kulą.

Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego
Koordynatorem wszelkiej działalności na odcinku upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa był Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego mający siedzibę przy Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ul. Jagiełły. Funkcje komendanta pełnił kpt. Kazimierz Mordzewski – dowódca I Batalionu Obrony Narodowej Mazury w Działdowie, funkcję sekretarza PW por. Ostrowski, funkcję referenta WF sierżant Kazimierski. Urząd ten prowadził prace organizacyjno-propagandową w celu wciągnięcia jak największej liczby organizacji do czynnego uprawiania sportu. Organizował miejskie święto sportu i liczne imprezy. Troszczył się o poszerzenie kręgów swoich sojuszników i współorganizatorów programu upowszechnienia sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Działdowa i okolic. Ostatnie miejskie święto sportu odbyło się na boisku koszarowym w Działdowie w czerwcu 1939 roku, a program obejmował: zawody lekkoatletyczne, piłki siatkowej, piłki nożnej, boks i wyścig kolarski Działdowo – Uzdowo – Działdowo.
W wyniku wybuchu II wojny światowej działalność Powiatowego Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego została zawieszona.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.

W roku 1928 z inicjatywy grupy młodych entuzjastów tenisa ziemnego z terenu Działdowa, wywodzących się z miejscowych sfer handlowo-kupieckich powołano do życie Tenisowy Klub Sportowy Działdowo. Ten jednosekcyjny klub miał na celu upowszechnianie tej dyscypliny sportu wśród społeczeństwa miasta, jak również systematyczne podwyższanie poziomu w tenisie ziemnym. Do grupy tej należeli: Henryk Czech, Zenon Głowacki, siostry Hildegarda i Ema Pick. Zbudowano w tym czasie w Działdowie 6 kortów ziemnych: w parku miejskim przy ul. Wolności (dwa boiska) przy ul. Hallera (dwa boiska) oraz obok kasyna oficerskiego przy ul. Grunwaldzkiej (dwa boiska). Co roku rozgrywano w Działdowie szereg spotkań międzynarodowych i międzyklubowych (m.in. z Lidzbarkiem, Brodnicą, Grudziądzem, Toruniem) oraz szereg turniejów w dość silnej obsadzie zawodników wywodzących się z różnych klubów Polski. Działalność Tenisowego Klubu Sportowego trwała 11 lat i zakończyła się w momencie wybuchu II wojny światowej.

Sport związkowy
W roku 1933 z inicjatywy stacji PKP w Działdowie, a w szczególności zawiadowcy Jerzego Jankowskiego, aktywnego sympatyka sportu, powołano do życia dwie sekcje sportowe: strzelectwo sportowe i tenis stołowy dla młodzieży i pracowników kolejowych. Sekcje te oparte były o Kolejowe Przysposobienie Wojskowe stacji PKP w Działdowie. W tym czasie zbudowano na terenie stacji PKP strzelnicę małokalibrową na 50 metrów z dwoma stanowiskami do strzelania oraz specjalną świetlicę do prowadzenia szkolenia w tenisie stołowym. Zespół tenisa stołowego w składzie braci Steyków (Władysław, Alojzy i Antoni), Franciszka Długokęckiego i Wilhelma Kornalewskiego należał do najlepszych zespołów w tej dyscyplinie sportu na terenie Działdowa i województwa pomorskiego. Zawodnicy tej organizacji reprezentowali wysoki poziom sportowy, mając w pokonanym polu takich zawodników jak Kazimierz Osmański z Torunia, reprezentant Polski w tej dyscyplinie na mistrzostwach świata w Londynie w 1938 roku. Franciszek Długokęcki pokonał Kazimierza Osmańskiego 2:1 w Działdowie w roku 1935. W wyniku wybuchu II wojny światowej działalność tej komórki sportowej została zawieszona.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz

Światowa organizacja tenisa stołowego (ITTF) opublikowała listy rankingowe w poszczególnych kategoriach. Aktualne listy pozostaną bez zmian do momentu wznowienia jakichkolwiek rozgrywek.