Historia sportu szkolnego w Działdowie jest nierozerwalnie związana z historią ruchu młodzieżowego i bogatej historii sportu szkolnego na tym terenie. W pamięci wielu nauczycieli, rodziców, starszej młodzieży i społeczeństwa Działdowa były osiągnięcia i wyniki sportowe Szkolnego Koła Sportowego przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim, a następnie kontynuowane przez Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Działdowie. Dla kontynuowania tej pięknej tradycji ważnym wydarzeniem dla sportu szkolnego było powstanie Szkolnego Koła Sportowego „Działdowianka” przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Działdowie, które zostało powołane przez komitet organizacyjny w składzie nauczycieli wychowania fizycznego, Marii Nicikowskiej i Wilhelma Kornalewskiego oraz grupy młodzieży w dniu 28 września 1949 roku. Skład zarządu klubu: Edmund Śliwka – przewodniczący, Krystyna Gąsiorowska – zastępca przewodniczącego, Józef Mandziewski – sekretarz oraz Alfons Weiss i Emeryk Stelmacki jako członkowie. Opiekunami koła zostali nauczyciele wychowania fizycznego, Maria Nicikowska i Wilhelm Kornalewski.

Podstawowymi celami jakie stawiało przed sobą nowopowstałe koło sportowe to:
- zapewnienie młodzieży możliwości specjalizacji, a tym samym stałego podnoszenia poziomu w wybranej dyscyplinie sportu,
- rozwijanie i i utrwalanie nawyków nabytych w procesie obowiązkowego wychowania fizycznego, służącego lepszemu przygotowaniu młodzieży do studiów wyższych względnie do pracy zawodowej,
- rozbudzenie aktywności, inicjatywy, samodzielności i zdolności organizatorskich młodzieży, wzmacnianiu wśród uczniów aktywu sportowego,
- umożliwienie jak największej liczbie uczniów zdobycia odznaki BSPO i SPO oraz klas sportowych.

Naczelne miejsce w całokształcie pracy Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie w zakresie wychowania fizycznego i sportu zajmowały imprezy sportowe, a zwłaszcza masowe. Już od pierwszych miesięcy po okupacji Państwowe Liceum Ogólnokształcące było organizatorem różnych wielkich imprez sportowych jak np. biegów narodowych, marszów jesiennych i zdobywanie przez młodzież odznak SPO i BSPO.
Zorganizowano mistrzostwa lekkoatletyczne na boisku koszarowym WP w ramach drużynowych mistrzostw szkół w la województwa warszawskiego w roku 1948, zajmując w tej imprezie II miejsce. „Działdowianka” liczyła w pierwszym roku działalności 272 członków, a działalność koła opierała się o 8 sekcji. Były to: gimnastyczna, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, sportów zimowych, bokserska, gier świetlicowych, kolarska, gier sportowych i turystyczna. Sekcja gimnastyczna przygotowała np. z okazji święta szkolnego i państwowego kultury fizycznej pokaz gimnastyczny z udziałem 250 osób, przygotowany przez Wilhelma Kornalewskiego.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz