W wyniku wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku działalność organizacji kultury fizycznej i sportu została na terenie Działdowa zawieszona. Wielu sportowców i działaczy z tego terenu zginęła na miejscu w osławionej willi Wyrwicza przy ul. Jagiełły 30 lub w miejscowym obozie zagłady znajdującym się w byłych koszarach WP przy ul. Grunwaldzkiej, a także w innych hitlerowskich katowniach jak np. Henryk Czech, doskonały piłkarz i działacz sportowy, który zmarł w Mathonsen w roku 1942. Inni walczyli na różnych frontach na wschodzie i na zachodzie. Wielu z nich zginęło i nie wróciło na swoją ziemię działdowską. Ci którzy przetrwali lub wrócili z przymusowej emigracji pierwsi przystąpili po wojnie do pracy w odbudowującej się kulturze fizycznej i sporcie na terenie Działdowa. Jednym z tych był Wilhelm Kornalewski, czołowy sportowiec i działacz, który objął funkcję referenta wychowania fizycznego w Powiatowym Urzędzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym. Był on jednocześnie głównym inicjatorem reaktywowania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa. W pracy tej dużą pomoc wykazali: Feliks Lewandrowski, doskonały tenisista stołowy i działacz, Czesław Machaliński, Jan Kamiński, Piotr Żuchlewski, Helena Bucior, Maria Nicikowska, Marcin Kaszubski, Bronisław Tomporowski, Andrzej Lewandowski i inni. Działdowo w tym czasie należało do województwa warszawskiego, by w roku 1950 przejść do województwa olsztyńskiego, a w roku 1975 do nowo powstałego województwa ciechanowskiego.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku zaczęło stabilizować się nowe życie. Zaczęła się odbudowa, organizacja życia gospodarczego, władz, organizacji kultury fizycznej i sportu. Struktura organizacyjna kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Działdowa była początkowo oparta o wzory organizacyjne z okresu międzywojennego. W roku 1946 utworzono w Działdowie Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a jego komendantem został kpt. Heś, funkcję referenta wychowania fizycznego powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu, który wrócił z emigracji latem 1946 roku. Powiatowy Urząd PW i WF organizował młodzież przedpoborową i dziewczęta w jednostki organizacyjne jakimi były hufce. Urząd prowadził szkolenia polityczne, wojskowe oraz z wychowania fizycznego i sportu. W roku 1949 nastąpiła likwidacja Powiatowego Urzędu PW i WF, a organem państwowym, koordynującym całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu został Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Działdowie. Przewodniczącym tego Komitetu został Wilhelm Kornalewski, który stanowisko to pełnił do roku 1970. Po nim przewodniczącym PKKFiT został Jerzy Smolicz (do roku 1972). Ostatnim przewodniczącym w latach 1972 – 1975 był Ładysław Cichosz i po reorganizacji administracyjnej kraju i likwidacji powiatów, te instytucje przestały funkcjonować.

Na terenie Działdowa wg nowej struktury organizacyjnej sportu, były kluby sportowe działające w określonych środowiskach. Były to: Szkolny Związek Sportowy, kluby Związków Zawodowych, rozwijające sport w zakładach pracy, kluby Zrzeszenia „Gwardia”, rozwijające sport w milicji i służbie bezpieczeństwa, kluby Zrzeszenia „Start”, rozwijające sport w spółdzielczości i rzemiośle. Wszystkimi zagadnieniami rekreacji i wypoczynku dorosłych zajmowało się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Organizacją różnych form turystyki wśród ogółu społeczeństwa miasta zajmował się Odział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Młodym działaczom sportowym w organizacjach kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa przyświecała idea czynu, dająca uczucie przyjemności, radości i odprężenia oraz dająca doskonałe wyniki w pracy organizacyjno-sportowej.


Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.