W piątkowe popołudnie odwiedziliśmy halę sportową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz boisko sportowe Zespołu Szkół Zawodowych. W hali w zajęciach sportowych brało udział kilka osób z grupy KS Old Boys Działdowo w kategorii wiekowej 45 +. Grupa ta przygotowuje się do mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Pierwotnie mistrzostwa miały się odbyć wiosną tego roku, ale koronawirus pokrzyżował organizatorom plany sportowe.

- Mistrzostwa zostały przeniesione na letni termin i najprawdopodobniej zostaną rozegrane w pierwszych dniach sierpnia. Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów z rozegraniem mistrzostw Polski. W naszym turnieju planujemy udział ośmiu zespołów męskich i sześciu drużyn pań – powiedział Krzysztof Szeklicki.

Na boisku w Zespole Szkół Zawodowych trenowała inna grupa koszykarzy, tu brylowali miedzy koszami zawodnicy KS Działdowianka w kategorii 55+.

- Nasza grupa wiekowa przygotowuje się do mistrzostw Polski w kategorii 55+. Mistrzostwa pierwotnie były zaplanowane na wiosenny termin, ale z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy go przełożyć na późniejszy termin. Planujemy rozegranie naszego turnieju na koniec listopada ewentualnie na początku grudnia. Równolegle z naszym turniejem grać także będą koszykarki, jako najstarsze juniorki, bo taką formułę nosi turniej pań. W rywalizacji mężczyzn startować będzie 9 zespołów, natomiast wśród pań będzie 6 drużyn – powiedział Marek Wiśniewski.

Obie grupy trenują aktualnie po dwa razy w tygodniu. Mamy nadzieję, że jeden i drugi turniej dojdzie do skutku już bez żadnych zakłóceń.

Wiele różnych doniesień było na temat składu Dekorglassu na nowe rozgrywki sezonu 2020/21. Pojawiały się głosy, że w drużynie może zagrać Jakub Dyjas. Sprzeczne informacje dochodziły także na temat gry Shihao Wei. Niektórzy komentatorzy byli pewni, że po opuszczeniu Kolpinga Jarosław przez Kou Lei, jego miejsce zajmie właśnie zawodnik Dekorglassu.

W wyniku wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku działalność organizacji kultury fizycznej i sportu została na terenie Działdowa zawieszona. Wielu sportowców i działaczy z tego terenu zginęła na miejscu w osławionej willi Wyrwicza przy ul. Jagiełły 30 lub w miejscowym obozie zagłady znajdującym się w byłych koszarach WP przy ul. Grunwaldzkiej, a także w innych hitlerowskich katowniach jak np. Henryk Czech, doskonały piłkarz i działacz sportowy, który zmarł w Mathonsen w roku 1942. Inni walczyli na różnych frontach na wschodzie i na zachodzie. Wielu z nich zginęło i nie wróciło na swoją ziemię działdowską. Ci którzy przetrwali lub wrócili z przymusowej emigracji pierwsi przystąpili po wojnie do pracy w odbudowującej się kulturze fizycznej i sporcie na terenie Działdowa. Jednym z tych był Wilhelm Kornalewski, czołowy sportowiec i działacz, który objął funkcję referenta wychowania fizycznego w Powiatowym Urzędzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym. Był on jednocześnie głównym inicjatorem reaktywowania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa. W pracy tej dużą pomoc wykazali: Feliks Lewandrowski, doskonały tenisista stołowy i działacz, Czesław Machaliński, Jan Kamiński, Piotr Żuchlewski, Helena Bucior, Maria Nicikowska, Marcin Kaszubski, Bronisław Tomporowski, Andrzej Lewandowski i inni. Działdowo w tym czasie należało do województwa warszawskiego, by w roku 1950 przejść do województwa olsztyńskiego, a w roku 1975 do nowo powstałego województwa ciechanowskiego.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku zaczęło stabilizować się nowe życie. Zaczęła się odbudowa, organizacja życia gospodarczego, władz, organizacji kultury fizycznej i sportu. Struktura organizacyjna kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Działdowa była początkowo oparta o wzory organizacyjne z okresu międzywojennego. W roku 1946 utworzono w Działdowie Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a jego komendantem został kpt. Heś, funkcję referenta wychowania fizycznego powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu, który wrócił z emigracji latem 1946 roku. Powiatowy Urząd PW i WF organizował młodzież przedpoborową i dziewczęta w jednostki organizacyjne jakimi były hufce. Urząd prowadził szkolenia polityczne, wojskowe oraz z wychowania fizycznego i sportu. W roku 1949 nastąpiła likwidacja Powiatowego Urzędu PW i WF, a organem państwowym, koordynującym całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu został Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Działdowie. Przewodniczącym tego Komitetu został Wilhelm Kornalewski, który stanowisko to pełnił do roku 1970. Po nim przewodniczącym PKKFiT został Jerzy Smolicz (do roku 1972). Ostatnim przewodniczącym w latach 1972 – 1975 był Ładysław Cichosz i po reorganizacji administracyjnej kraju i likwidacji powiatów, te instytucje przestały funkcjonować.

Na terenie Działdowa wg nowej struktury organizacyjnej sportu, były kluby sportowe działające w określonych środowiskach. Były to: Szkolny Związek Sportowy, kluby Związków Zawodowych, rozwijające sport w zakładach pracy, kluby Zrzeszenia „Gwardia”, rozwijające sport w milicji i służbie bezpieczeństwa, kluby Zrzeszenia „Start”, rozwijające sport w spółdzielczości i rzemiośle. Wszystkimi zagadnieniami rekreacji i wypoczynku dorosłych zajmowało się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Organizacją różnych form turystyki wśród ogółu społeczeństwa miasta zajmował się Odział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Młodym działaczom sportowym w organizacjach kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa przyświecała idea czynu, dająca uczucie przyjemności, radości i odprężenia oraz dająca doskonałe wyniki w pracy organizacyjno-sportowej.


Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.

To już kolejny udany turniej w tenisie stołowym dla naszego grającego trenera Jriego Vrablika. W dniach 30.04.-1.05. brał on udział w turnieju z udziałem ośmiu zawodników, wszyscy z Czech.

W międzywojennym dwudziestoleciu harcerstwo wniosło do dorobku polskiej myśli i praktyki wychowawczej bardzo interesujące wzory działalności służącej kształceniu sprawności fizycznej i rozwijaniu aktywnego wypoczynku na wolnym powietrzu. W całokształcie działalności w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu w harcerstwie dużą rolę odegrało zintegrowanie działalności Głównej Kwatery, Komend Chorągwi i Hufców,
a także drużynowych i samych harcerzy. W roku 1935 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Działdowie na wniosek jego komendanta hm. Ryszarda Plesnera, nauczyciela szkoły powszechnej w Działdowie oraz byłego oficera legionów Piłsudskiego wprowadzono do pracy organizacyjno-propagandowej akcję wciągnięcia największej liczby harcerzy do czynnego uprawiania sportu, organizowania wewnątrz drużynowych zawodów lekkoatletycznych i tenisa stołowego. Powołano Wydział Kultury Fizycznej przy Komendzie Hufca ZHP, a stanowisko jej szefa powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu. Reprezentował on Hufiec działdowski na Centralnych Igrzyskach Harcerskich w Poznaniu (1937 r.) i w Toruniu (1939 r.) w konkurencjach rzutu oszczepem z wynikami odpowiednio 60,17 m i 57,42 m zdobywając pierwsze miejsca. Był także zwycięzcą na mistrzostwach Pomorskiej Chorągwi, w Chojnicach (1936 r.) oraz Starogardzie Gdańskim (1938 r.). ZHP organizował szereg festynów dla dzieci i młodzieży harcerskiej i niezorganizowanej na terenie parku miejskiego przy ul. Wolności w Działdowie oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Malinowie. ZHP organizował także masowe zawody dla dzieci na kortach, a w okresie zimy na działdowskiej „Gubałówce” koło Gazowni Miejskiej oraz zawody łyżwiarskie na dwóch lodowiskach szkolnych przy Gimnazjum i Szkole Powszechnej w Działdowie.

Sport w organizacjach młodzieżowych „Strzelec” i „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”
Te dwie organizacje sportowe rozwijały aktywną działalność na terenie Działdowa. Wiodącymi dyscyplinami sportu tych organizacji był tenis stołowy i w mniejszym zakresie lekkoatletyka. Drużyna tenisowa należała do najlepszych w mieście w latach
1934 – 1939. Do czołowych zawodników należeli: Jerzy Michalski, Marek Cieślak, Marcin Kaszubski, Alojzy Fiszer. Kaszubski i Fiszer w latach po wyzwoleniu kraju należeli do najlepszych zawodników w tej dyscyplinie sportu na Warmii i Mazurach i należeli do czołówki krajowej. Lekkoatleci startowali w wielu zawodach na terenie innych miast m.in. w Tczewie w 1937 roku. Tam Bernard Poterała zajął III miejsce w biegu na 3 000 metrów,
a Wilhelm Kornalewski I miejsce w rzucie oszczepem i II miejsca w skoku wzwyż i pchnięciu kulą.

Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego
Koordynatorem wszelkiej działalności na odcinku upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa był Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego mający siedzibę przy Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ul. Jagiełły. Funkcje komendanta pełnił kpt. Kazimierz Mordzewski – dowódca I Batalionu Obrony Narodowej Mazury w Działdowie, funkcję sekretarza PW por. Ostrowski, funkcję referenta WF sierżant Kazimierski. Urząd ten prowadził prace organizacyjno-propagandową w celu wciągnięcia jak największej liczby organizacji do czynnego uprawiania sportu. Organizował miejskie święto sportu i liczne imprezy. Troszczył się o poszerzenie kręgów swoich sojuszników i współorganizatorów programu upowszechnienia sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Działdowa i okolic. Ostatnie miejskie święto sportu odbyło się na boisku koszarowym w Działdowie w czerwcu 1939 roku, a program obejmował: zawody lekkoatletyczne, piłki siatkowej, piłki nożnej, boks i wyścig kolarski Działdowo – Uzdowo – Działdowo.
W wyniku wybuchu II wojny światowej działalność Powiatowego Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego została zawieszona.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.