Jan Raczyński ustąpił ze stanowiska prezesa OSP w Lidzbarku. Wieloletniego prezesa zastąpił Waldemar Iwankowski.

W sobotę, 1 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku, bez której udziału nie mogą odbyć się żadne strażackie spotkania. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano dh Macieja Sitarka, który otworzył zebranie, a następnie przywitał przybyłych gości, wśród których znalazł się m. in. komendant KP PSP w Działdowie bryg. Leszek Góralski. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Powołane zostały komisje, po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły. Udzielono również absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy oraz przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2020.

Następnie burmistrz Lidzbarka oraz prezes OSP w Lidzbarku wręczyli podziękowania druhom, którzy w roku sprawozdawczym wykazali się w zaangażowaniem w działaniach ratując ludzkie życie oraz minie. Otrzymali je: dh Jan Sternicki, dh Tomasz Sternicki, dh Karol Kroskowski, dh Patryk Chmielewski oraz dh Bogumił Gołaś.

Kolejnym punktem zebrania były podziękowania złożone na ręce prezesa Jana Raczyńskiego, który na własną prośbę ustąpił ze stanowiska. Decyzją władz Jan Raczyński został honorowym prezesem OSP w Lidzbarku. Podziękowanie za wkład w organizację obchodów 130-lecia OSP oraz 95-lecia Orkiestry Dętej OSP otrzymał również burmistrz Maciej Sitarek. Było to pamiątkowe zdjęcie z podpisami wszystkich druhów.

W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o uzupełnienie składu zarządu jednostki. Po podaniu kandydatur przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania wyłoniono dwóch nowych członków zarządu: dh Radosław Kilanowski oraz dh Karol Kroskowski. Po ukonstytuowaniu się zarządu przedstawiono jego nowy skład, który wygląda następująco: dh Waldemar Iwankowski (prezes), dh Radosław Kilanowski (naczelnik), dh Karol Kroskowski (zastępca naczelnika), dh Marcin Chyliński (skarbnik), dh Katarzyna Rochoń (sekretarz), dh Wojciech Kempczyński (gospodarz), dh Marek Kłosowski (kustosz/kronikarz) oraz dh Grzegorz Orłowski (kapelmistrz).