Rada Miasta Działdowo podjęła decyzję w sprawie zmiany swojego statutu i stworzenia komisji sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Jej przewodniczącym został radny Leszek Gołębiewski.

Z inicjatywą oddzielenia sportu od oświaty wyszła grupa radnych. Pomysł ten spodobał się większości rady i został zaakceptowany. Podczas pierwszego spotkania, komisja się ukonstytuowała oraz wybrała swoje władze. Na przewodniczącego jednogłośnie wybrano Leszka Gołębiewskiego, który był głównym inicjatorem powstania komisji. Jego zastępcą został Andrzej Tessar.

Do zakresu działania nowo powołanej komisji ma należeć m.in.: współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sportem, kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją, popularyzowanie masowej kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz współpraca z gminami ościennymi w tym zakresie, opiniowanie przyznawanych środków na dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów, stworzenie szkolnego współzawodnictwa sportowego, wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia turystycznej bazy materialnej, integrowanie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez propagowanie kultury fizycznej w szczególności dzieci i młodzieży czy współudział w opracowaniu strategii rozwoju działdowskiego sportu.

O efektach prac nowej komisji będziemy informowali na bieżąco.