Sławomir Rutkowski został oficjalnie dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Działdowie. Decyzja ta nie jest zaskoczeniem, ponieważ wieloletni pracownik ośrodka kultury w ciągu ostatniego roku był pełniącym obowiązki dyrektora.

Oficjalne nominowanie Sławomira Rutkowskiego na dyrektora MDK-u było możliwe z powodu zakończenia się procesów sądowych, które wobec miasta wytoczył odwołany z tego stanowiska na początku 2017 roku Dariusz Maćkowiak. Umowa z nowym dyrektorem MDK została podpisana na 7 lat.

Przypomnijmy, że powodem zwolnienia Dariusza Maćkowiaka było naruszenie przepisów prawa, w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegającym między innymi na upoważnieniu głównego księgowego MDK w Działdowie do zastępowania dyrektora jednostki, przejęcie kompetencji i zadań w przypadku jego nieobecności w pracy, w tym dokonywania czynności w ramach stosunku pracy oraz zawierania umów cywilno-prawnych. Według władz miasta, wskazane działanie doprowadziło do niezgodnego z przepisami prawa przyznania głównemu księgowemu uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu MDK. Dariusz Maćkowiak z decyzją burmistrza Mrowińskiego się nie zgodził i wniósł pod koniec stycznia 2017r. do Sądu Rejonowego w Ostródzie powództwo o zasądzenie odszkodowania w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Chodziło dokładnie o kwotę 15 882 zł. Sąd oddalił w całości powództwo, uznając, iż wskazane przyczyny zwolnienia są zasadne i mogły stanowić podstawę do tej decyzji. Dariusz Maćkowiak złożył apelację do Sądu Okręgowego w Elblągu. Ta również została oddalona. – Sprawa jest zakończona, panu Maćkowiakowi przysługuje skarga kasacyjna – informował na jednej z sesji Rady Miasta Działdowo burmistrz.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!